CHC.WebHD彰縣版網路硬碟 v1.6

網路硬碟分享區 登入

目前位置: 根目錄 / 本校課程總體計畫 / 95學年上學期
  目錄/檔案名稱 類型 大小 下載 提供 時間 備註與說明
1年級       林佳穎 2007.03.30  
2年級       林佳穎 2007.03.30  
3年級       林佳穎 2007.03.30  
4年級       林佳穎 2007.03.30  
5年級       林佳穎 2007.03.30  
6年級       林佳穎 2007.03.30  
主題統整       林佳穎 2007.03.30  
生活美語       林佳穎 2007.03.30  
領域進度表       林佳穎 2007.03.30  
彈性進度表       林佳穎 2007.03.30  
閱讀指導       林佳穎 2007.03.30  
CC-GNU GPL

CHC.WebHD 】 本軟體係採用 創用 CC-GNU GPL 授權。
本軟體適用 Firefox流覽器,IE的使用者將不獲得任何運作保證!